Carceles Legaz Maria Isabe
Calle Beniajan
30570 Beniajan MURCIA
Teléfono: 0968/8224362