Perez Pascual Agustin
Avinguda Des Torrent 57-58
7500 Manacor BALEARES
Teléfono: 0971/550424