Cid Rey Julia Maria
Eulogio Gomez Franqueira 3
32001 Ourense ORENSE
Teléfono: 0988/210023