Diez Cruz, Jose Carlos
Otero Pedrayo 17
32500 O Carballiño ORENSE
Teléfono: 0988/272361