Rodriguez Uriarte, Marina
Toeleira 10
15510 Neda CORUÑA (LA)
Teléfono: 0981/347442